Loading PageLoader
Text Smaller Text Bigger

algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemeen

De voorwaarden van deze algemene voorwaarden ("algemene voorwaarden") zijn van toepassing op deze internetsite (www.AMRHazekamp.nl) van de AMR Hazekamp, die haar hoofdkantoor heeft op de Wegedoorn, 2, 3068 MX, Rotterdam Ommoord, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Rotterdam onder nummer 24192464 ("AMR Hazekamp"). U wordt verzocht deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze algemene voorwaarden, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.
 
Gebruik van deze internetsite
AMR Hazekamp beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. AMR Hazekamp garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer AMR Hazekamp hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat AMR Hazekamp de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. AMR Hazekamp aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door AMR Hazekamp niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
AMR Hazekamp, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AMR Hazekamp of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AMR Hazekamp is het niet toegestaan links naar sites van AMR Hazekamp weer te geven.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar AMR Hazekamp stuurt, kunnen onveilig zijn. AMR Hazekamp raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan AMR Hazekamp te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan AMR Hazekamp te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. AMR Hazekamp en/of haar medewerkers of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als AMR Hazekamp op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan AMR Hazekamp of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van AMR Hazekamp.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de algemene voorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen
AMR Hazekamp behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie,  met inbegrip van de tekst van deze algemene voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze algemene voorwaarden, is gewijzigd.


Lesprijzen
AMR Hazekamp behoud zich het recht de lesprijzen te allen tijde aan te passen. De vooruit betaalde lespakketten zijn exclusief de examengelden en dienen opgebruikt te worden binnen een termijn van  12 maanden. Niet op tijd gebruikte lessen vervallen aan de rijschool. Na deze termijn kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op restitutie van lesgelden.